Menu Zamknij

Inkubator Innowacji

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.


KOGO ZAPRASZAMY?

 1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).
 2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).

Zapraszamy podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

 • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
 • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
 • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
 • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

CO OFERUJEMY?

 • Granty w wysokości średnio 50 000 zł.
 • Wsparcie Grantobiorców w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji.
 • Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.

KIEDY?

Nabór Grantobiorców do projektu będzie się odbywał w trzech edycjach. Terminy naboru będą podawane do publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji naboru. W projekcie planowany jest nabór 60 grantobiorców, średnio 20 podmiotów w każdej edycji.


INFORMACJE DODATKOWE

Przed złożeniem aplikacji zachęcamy do zapoznania się z zakładką FAQ oraz do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy lub mail: innowacje@newtechlodz.com

Więcej informacji na stronie inkubatorinnowacji.com.


Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu są realizowane z zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na pochodzenie, wiek, płeć, stan zdrowia, kwalifikacje.

Wartość projektu: 4 657 399,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 391 462,36 zł