Menu Zamknij

Różnorodność podstawą rozwiniętego społeczeństwa

Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Różnorodność podstawą rozwiniętego społeczeństwa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wspieranie uczenia się osób dorosłych z grup defaworyzowanych, zróżnicowanych kulturowo i społecznie, poprzez przygotowanie kadry trenerskiej do prowadzenia wysokiej jakości szkoleń.


Działania prowadzone są w 5 obszarach:

 • Poznanie metod pracy z osobami z innych krajów, kręgów kulturowych i środowisk defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście różnorodności odbiorców, użycia języka wrażliwego komunikacyjnie
 • Doskonalenie warsztatu trenera poprzez wymianę doświadczeń, wykorzystanie obserwacji, modelingu metodycznego innych szkoleniowców
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego, tak, aby trenerzy mogli prowadzić zajęcia także w tym języku.
 • Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami europejskimi

Zakładane efekty osiągnięte przez uczestników:

 • zwiększenie jakości projektów edukacyjnych realizowanych przez Instytut oraz oferowanych szkoleń;
 • rozwój i doskonalenie zawodowe kadry trenerskiej Instytutu;
 • zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu potrzeb i pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub zróżnicowanych kulturowo oraz prowadzenia szkoleń dla grup interkulturowych i międzynarodowych;
 • zdobycie wiedzy z zakresu propagowania idei tolerancji i walki z uprzedzeniami na różnym tle;
 • otwarcie na międzykulturowość, używanie języka wrażliwego społecznie i kulturowo;
 • wprowadzenie nowatorskich i innowacyjnych narzędzi do prowadzenia szkoleń dla zróżnicowanych grup odbiorców;
 • poznanie nowych metod, technik oraz narzędzi, które są odpowiednie do wykorzystania przy pracy z wielokulturowymi grupami;
 • poszerzenie oferty szkoleniowej o wysokiej jakości szkolenia w nowych obszarach – szkolenia dla zróżnicowanych kulturowo, społecznie i religijnie grup odbiorców;
 • wprowadzenie do oferty szkoleń w języku angielskim;
 • umiędzynarodowienie działań i oferty edukacyjnej przez włączenie do oferty szkoleń za granicą.

Wartość projektu: 107 416,90 PLN (finansowanie ze środków Funduszy Europejskich).