Menu Zamknij

Szkolenie dla sportowych liderów w ramach projektu #GoodGovernanceSport

W dniach 29 maja – 3 czerwca 2019 r. odbyło się międzynarodowe szkolenie #GoodGovernanceSport w Sassari we Włoszech, w którym wzięło udział ponad 40 przedstawicieli klubów i organizacji sportowych z 7 krajów europejskich.

Podczas czterech dni szkoleniowych uczestnicy przeszli przez interaktywne moduły szkoleniowe w obszarze Good Governance, a w szczególności: znaczenia i potrzeb dobrego zarządzania w sektorze sportowym, dobrych praktyk, transparentności organizacji sportowych, przejrzystości finansowej i uczciwości w sporcie. Projekt „Good Governance in Sport” jest koordynowany przez „Bulgarian Sport Development Association” przez okres 30 miesięcy i ma na celu dostarczenie analiz i konkretnych narzędzi usprawniających procesy zarządzania w dziedzinie sportu. Bułgaria, Grecja, Włochy, Chorwacja, Węgry, Polska i Słowacja wzięły udział w szkoleniu, a w ramach szkolenia przedstawiły uczestnikom wyniki ankiety na temat przejrzystości i promocji w 56 europejskich i krajowych federacjach sportowych w 2018 r. Pełna informacja o ankiecie dostępna jest na stronie www.eusport.org/GoodGovernance. Przed nami szereg działań – działania szkoleniowe i kwalifikacyjne, w tym moduł szkolenia online, działania promujące wartości i zasady dobrego zarządzania, a także konkretne instrumenty służące osiągnięciu zrównoważonego i przejrzystego działania w sektorze sportowym.

Projekt „Good governance in sport” jest koordynowany przez „Bulgarian sports development association”, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus + Sport i jest to partnerstwo 7 krajów, które będą współpracować przez 30 miesięcy, począwszy od 01.01.2018. Projekt #GoodGovernanceSport ma na celu znalezienie sposobu na analizę, zbieranie i promowanie dobrych praktyk w celu odpowiedniej transparentności podejmowanych decyzji, działania organów organizacji sportowych w Europie i krajach partnerskich. Pierwsze rezultaty projektu zostały zaprezentowane podczas wydarzenia w Sofii. Są one obszernym studium stron internetowych 56 organizacji sportowych na poziomie krajowym i europejskim, mającym na celu ustalenie, w jakim stopniu struktury sportowe zapewniają przejrzystość decyzji i transakcji finansowych, które wykonują.


Obecnie w całej Europie podejmowane są wysiłki zmierzające do podniesienia standardów zarządzania w sektorze sportu, szczególnie w zakresie zasad demokracji, przejrzystości, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji oraz integracji w reprezentacji zainteresowanych stron. Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność struktur sportowych w różnych krajach europejskich, UE dąży do wzmocnienia organizacji sportu w Europie. Właściwym podejściem powinno być zapewnienie wartości dodanej do pracy na poziomie krajowym poprzez zbieranie i dzielenie się dobrymi praktykami oraz dostarczanie praktycznych zaleceń, które pomogą zwiększyć standardy dobrego zarządzania w sporcie.

Wszystkie działania, które przeprowadzimy w ramach tego projektu, będą dostępne i mogą zostać wykorzystane jako OER (otwarte zasoby edukacyjne) dla zainteresowanych stron. Możliwość samodzielnej nauki w dziedzinie dobrego zarządzania poprawi zarządzanie sportem lub przynajmniej przedstawi decydentom i administratorom sportu to, co należy poprawić. Zaufanie do sportu wymaga naprawy i przedstawienia, kim są organizacje, kto podejmuje decyzje, jak wydawane są pieniądze publiczne, kto jest odpowiedzialny za kwestie organizacyjne na wszystkich poziomach.


Główne cele projektu Good Governance in Sport to:

  • Poprawa dobrego zarządzania w sporcie w organizacjach sportowych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;
  • Analiza publicznego wizerunku europejskich i krajowych organizacji sportowych w oparciu o ścisłe kryteria i przejrzystą metodologię, mające zastosowanie do wszystkich z tym samym podejściem;
  • Poprzez planowane wydarzenia upowszechniające, zwrócimy większą uwagę na dobre zarządzanie na szczeblu lokalnym i krajowym;
  • Przygotowanie i wsparcie dla kolejnych liderów sportowych, którzy wierzą i wdrażają wartości uczciwości, „fair play”, przejrzystości, uczestnictwa w ścieżce samokształcenia i mobilności szkoleniowej wdrożonej podczas projektu.