Menu Zamknij

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” – edycja 2

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii testuje model wsparcia                

„Nowe wyzwania – nowe możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem modelu wsparcia jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, matematycznych, społecznych, rozumienia i przetwarzania informacji w jęz. polskim wśród 60 uchodźców z Ukrainy w wieku 18+ korzystających w Polsce z ochrony czasowej na terenie woj. łódzkiego.

Grupa docelowa modelu to 60 osób w wieku 18+, uchodźców z Ukrainy korzystających w Polsce z ochrony czasowej na terenie woj. łódzkiego.

Testowanie modelu wsparcia prowadzone będzie w okresie: 01.11.2022 – 30.04.2023r.

Budżet projektu wynosi 292 903,56 PLN, w tym 278 955,68 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci innowacyjnym modelem wsparcia, którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych (rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych – korzystanie z nowych technologii) i kompetencji społecznych oraz zdobycie podstawowej znajomości języka polskiego umożliwiającej komunikację w podstawowym zakresie życia codziennego, m.in. załatwiania spraw urzędowych, poszukiwania pracy, itd.:

 • Diagnoza – określenie poziomu umiejętności podstawowych oraz potrzeb edukacyjnych i pozaedukacyjnych
 • 20 godzin zajęć z języka polskiego
 • 54 godzin zajęć rozwijających umiejętności podstawowe (wiedza o Polsce, instytucje, finanse, praca, transport i komunikacja)
 • 2 godziny doradztwa prawnego
 • 2 godziny doradztwa zawodowego
 • 2 godziny doradztwa psychologicznego
 • Walidacja – sprawdzenie i uzyskanie informacji zwrotnej o uzyskanych umiejętnościach, otrzymanie certyfikatu / zaświadczenia potwierdzającego udział w modelu wsparcia z wyszczególnieniem tematyki szkoleń i nabytych umiejętności.
 • zwrot kosztów transportu (średni koszt biletu autobusowego) na zajęcia dla osób z niskimi dochodami;
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (np. dzieckiem).

Każdy uczestnik otrzyma również: materiały dydaktyczne i piśmienne oraz przewodnik „Survial kit” zawierający niezbędne informacje związane z życiem codziennym i funkcjonowaniem w Polsce. 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dokumentacją rekrutacyjną, udostępnione do pobrania w wersji elektronicznej oraz w biurze projektu.

 1. Formularz zgłoszeniowy Szansa2_rekrutacja_kwestionariusz zgłoszeniowy_jęz.polski, ukraiński
 2. Regulamin Szansa2_rekrutacja_regulamin_jęz.polski
 3. Oświadczenie uczestnika Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-uczestnika-projektu_jezyk-polski

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55

tel. 605 420 320, e-mail: szansaint55@gmail.com

osoba do kontaktu: Katarzyna Adamek – adamek@newtechlodz.com,

tel. 509 798 490

HARMONOGRAM PROJEKTU:

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2022

 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do testowania modelu, regulaminów, formularzy zgłoszeniowych, scenariusza wywiadu, treści zadań do obserwacji.
 • Kampania informacyjno – promocyjna oraz rekrutacja uczestników.

GRUDZIEŃ 2022 

 • Weryfikacja zgłoszeń i wyłonienie uczestników, którzy spełniają kryteria formalne.
 • Diagnoza – identyfikacja potrzeb edukacyjnych i pozaedukacyjnych. Informacja zwrotna dot. zakwalifikowania się lub nie do projektu. Zaplanowanie indywidualnego planu wsparcia (IPW).

GRUDZIEŃ 2022 – MARZEC 2023 

Realizacja wsparcia edukacyjnego – zajęcia z języka polskiego, zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe.

MARZEC – KWIECIEŃ 2023

 • Realizacja wsparcia edukacyjnego – zajęcia z języka polskiego, zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe.
 • Proces walidacji umiejętności: spotkania z asesorem walidacyjnym.
 • Informacja zwrotna o wyniku weryfikacji efektów uczenia się.
 • Przekazanie uczestnikom certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

GRUPA 1 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 1

GRUPA 2 SZANSA2_harmonogram zajęć_Gr 2

GRUPA 3 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 3

GRUPA 4 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 4

GRUPA 5 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 5

HARMONOGRAMY ZAJEĆ AKTUALNE MARZEC 2023

GRUPA 1 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 1  

GRUPA 3 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 3_03.2023

GRUPA 5 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 5_03.2023

GRUPA 6 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 6_Pabianice

 

Асоціація „Інститут нових технологій” тестує модель підтримки           

„Нові виклики – нові можливості” в рамках цільового гранту, що фінансується проєктом

„Шанс – нові можливості для дорослих”, реалізованого в рамках Операційної програми „Розвиток освіти знань 2014 – 2020”, яка співфінансується Європейським Союзом з Європейського соціального фонду.

Основною метою моделі підтримки є підвищення рівня цифрових, математичних, соціальних компетенцій, розуміння та обробки (перетворення) інформації польською мовою серед 60 біженців з України віком від 18 років, які користуються тимчасовим захистом у Польщі на території Лодзького воєводства.

Цільовою групою моделі є 60 осіб віком від 18 років, біженців з України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі на території Лодзького воєводства.

У цей період буде проведено тестування моделі підтримки: 01.11.2022 – 30.04.2023r.

Бюджет проекту становить 292 903,56 злотих, у т.ч. 278 955,68 злотих – кошти Європейського соціального фонду.

Учасники проекту будуть залучені до участі в інноваційній моделі підтримки, метою якої є підвищення рівня базових навичок (розуміння та перетворенняінформації, математичне мислення, цифрові навички – використання нових технологій) та соціальних компетенцій, а також набуття базових знань польської мови, які дозволять спілкуватися у базовій сфері повсякденного життя, зокрема, вирішувати офіційні питання, шукати роботу тощо:

Діагностика – визначення рівня базових навичок та освітніх і неосвітніх потреб

20 годин занять з польської мови

54 години занять з базових навичок (основні факти про Польщу, установи, фінанси, працю, транспорт та зв’язок)

– 2 години юридичної консультації

– 2 години профорієнтації

– 2 години психологічної консультації

Валідація – перевірка та отримання зворотного зв’язку щодо набутих навичок, отримання сертифікату/атестату, що підтверджує участь у моделі підтримки, із зазначенням предмету навчання та набутих навичок.

Відшкодування транспортних витрат (середня вартість автобусного квитка) на заняття для малозабезпечених осіб;

відшкодування витрат на догляд за особою, яка перебуває на утриманні (наприклад, дитиною).

Кожен учасник також отримає: навчальні та письмові матеріали та посібник „Survival kit”, що містить необхідну інформацію, пов’язану з повсякденним життям та функціонуванням у Польщі. 

Якщо Ви зацікавлені в участі у проекті, будь ласка, ознайомтеся з положенням про проект та документацією з набору персоналу, яку можна завантажити електронною поштою та в офісі проекту

 1. РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА Szansa2_rekrutacja_formularz zgłoszeniowy_jęz.polski, ukraiński
 2. Правила набору та участі у проєкті Szansa2_rekrutacja_regulamin_jęz.ukraiński
 3. ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-uczestnika-projektu_szansa-II_tlumaczenie-na-jezyk-ukrainski

Графік проекту:

ЛИСТОПАД – ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ.

 • Підготовка документів, необхідних для апробації моделі, регламенту, рекрутингових форм, сценарію інтерв’ю, змісту завдань для спостереження.
 • Інформаційно-промоційна кампанія та набір учасників.

ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ.

 • Перевірка заявок та відбір учасників, які відповідають формальним критеріям.
 • Діагностика – виявлення освітніх та неосвітніх потреб. Зворотній зв’язок щодо відповідності або невідповідності критеріям проекту. Планування індивідуального плану підтримки (IPW).

ГРУДЕНЬ 2022 – БЕРЕЗЕНЬ 2023 РОКУ.
Здійснення освітньої підтримки – заняття з польської мови, заняття з розвитку базових навичок, психологічні, юридичні та профорієнтаційні консультації.

БЕРЕЗЕНЬ – КВІТЕНЬ 2023 РОКУ.

 • Здійснення освітньої підтримки – заняття з польської мови, заняття з розвитку базових навичок, психологічні, юридичні та профорієнтаційні консультації.
 • Процес валідації навичок: зустрічі з експертом з валідації.
 • Зворотний зв’язок за результатами валідації результатів навчання.
 • Надання учасникам сертифікатів, що підтверджують набуті компетенції.

РОЗКЛАДИ:

ГРУПА 1 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 1

ГРУПА 2 SZANSA2_harmonogram zajęć_Gr 2
ГРУПА 3 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 3
ГРУПА 4 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 4
ГРУПА 5 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 5

ПОТОЧНІ РОЗКЛАДИ БЕРЕЗЕНЬ 2023

ГРУПА 1 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 1

ГРУПА 3 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 3_03.2023

ГРУПА 5 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 5_03.2023

ГРУПА 6 SZANSA2_harmonogram zajęć_GR 6_Pabianice

Проектний офіс:

Асоціація „Інститут нових технологій

90-009 Лодзь, вул. Сінкевіча 55

тел. 605 420 320, e-mail: szansaint55@gmail.com

контактна особа: Катажина Адамек – adamek@newtechlodz.com,

тел. 509 798 490