Menu Zamknij

Spotkanie na wysokim szczeblu w ramach projektu #GoodGovernanceSport

W dniach 28 listopada 2019 r. – 2 grudnia 2019 r. w Budapeszcie na Węgrzech odbyło się międzynarodowe szkolenie #GoodGovernanceSport, w którym wzięło udział 36 przedstawicieli klubów sportowych oraz organizacji sportowych z 7 krajów europejskich. Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy przeszli przez interaktywne moduły szkoleniowe w zakresie dobrego zarządzania, a w szczególności: znaczenia i potrzeby dobrego zarządzania w sporcie, dobrych praktyk, obecności w Internecie i przejrzystości organizacji sportowych, przejrzystości finansowej i uczciwości w sporcie. Drugiego dnia zorganizowano debatę z udziałem H.E. Tibor Navracsics – europejskiego komisarza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, który w swoim ostatnim dniu na tym stanowisku poinformował uczestników o osiągnięciach w sektorze sportowym, które podjął w ramach swojego mandatu. Zainspirował on również uczestników do stania się dobrymi lobbystami na #BeActive Europe. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Węgierskiego Sekretarza Stanu Sportu, Węgierskiej Federacji Sportu Szkolnego, Węgierskiego Stowarzyszenia Sportów Rekreacyjnych oraz zawodowi sportowcy, którzy byli w stanie przekazać swój punkt widzenia na temat dobrego rządzenia.


Projekt „Good Governance in Sport” jest koordynowany przez „Bulgarian sports development association” przez okres 30 miesięcy i ma na celu dostarczenie analiz i konkretnych narzędzi do poprawy procesów zarządzania w sporcie. Przedstawiciele partnerów projektu z Bułgarii, Grecji, Włoch, Chorwacji, Węgier, Polski i Słowacji wzięli udział w szkoleniu, a w ramach szkolenia przedstawiono uczestnikom wyniki ankiety dotyczącej przejrzystości i reklamy przeprowadzonej w 56 europejskich i krajowych federacjach sportowych w 2018 r. Pełna informacja o ankieta dostępna na stronie www.eusport.org/GoodGovernance. Przed nami szereg działań – szkolenia i kwalifikacje, w tym internetowy moduł szkoleniowy, działania promujące wartość i zasady dobrego rządzenia, a także konkretne instrumenty służące osiągnięciu zrównoważonego i przejrzystego zarządzania w sektorze.

Projekt „Good Governance in Sport”, koordynowany przez „Bulgarian sports development association”, był współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus + Sport i jest to partnerstwo 7 krajów, trwające od 01.01.2018. Projekt #GoodGovernanceSport ma na celu znalezienie sposobu analizowania, gromadzenia i promowania dobrych praktyk w celu odpowiedniej widoczności podejmowanych decyzji, odpowiedzialnych organów i przejrzystości organizacji sportowych w Europie i krajach partnerskich. Pierwsze wyniki projektu zostały zaprezentowane podczas wydarzenia w stolicy Belgii, które jest obszernym studium stron internetowych 56 organizacji sportowych na poziomie krajowym i europejskim, mające na celu ustalenie, w jakim stopniu struktury sportowe zapewniają przejrzystość decyzji i transakcji finansowych, które Wykonują.

Do chwili obecnej w całej Europie podejmowane są wysiłki na rzecz podniesienia standardów zarządzania w sektorze sportowym, w szczególności wokół zasad demokracji, przejrzystości, rozliczalności w procesie decyzyjnym oraz włączenia w reprezentację zainteresowanych stron. Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność struktur sportowych w różnych krajach europejskich, UE dąży do wzmocnienia organizacji sportu w Europie. Właściwym podejściem powinno być zapewnienie wartości dodanej pracy na szczeblu krajowym poprzez gromadzenie i dzielenie się dobrymi praktykami oraz zapewnianie praktycznych zaleceń, które pomogą podnieść standardy dobrego zarządzania w sporcie.

Wszystkie działania, które przeprowadzimy w ramach tego projektu, będą dostępne i mogą być wykorzystane jako OER (otwarte zasoby edukacyjne) dla zainteresowanych stron. Możliwość wprowadzenia ścieżki samokształcenia w dziedzinie dobrego zarządzania poprawi zarządzanie sportem lub przynajmniej przedstawi decydentom i administratorom w sporcie to, co należy poprawić. Zaufanie do sportu musi zostać naprawione i jest to mały krok, aby pokazać, kim są organizacje, kto podejmuje decyzje, w jaki sposób wydawane są pieniądze publiczne, kto jest odpowiedzialny za kwestie organizacyjne na wszystkich poziomach.

Główne cele projektu Good Governance in Sport to:
• Wdrożenie dobrego zarządzania w sporcie w organizacjach sportowych w Europie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
• Analiza publicznego wizerunku europejskich i krajowych organizacji sportowych, oparta na ścisłych kryteriach i przejrzystej metodologii, mająca zastosowanie we wszystkich organizacjach z tym samym podejściem;
• Planowanie wydarzeń upowszechniających zwracających uwagę na dobre zarządzanie na szczeblu lokalnym i krajowym;
• Przygotowanie i wspieranie kolejnych liderów sportu, którzy wierzą i wdrażają wartości „fair play”, przejrzystości, uczciwości, połączone ze ścieżką samokształcenia i mobilności szkoleniowej wdrożonej podczas projektu;
• wzmocnienie bazy metod na potrzeby kształtowania polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety) na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
• Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat sportu i aktywności fizycznej, ponieważ w tym samym momencie zostanie wzmocniona współpraca między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej, nie tylko wewnątrz konsorcjum, ale także na poziomie lokalnym w krajach organizacji partnerskich.
• Promowanie zasad dobrego rządzenia w sporcie dla wszystkich zainteresowanych stron i tworzenie dobrych multiplikatorów zarządzania.
• Poprawa dobrych rządów w sporcie dzięki skróceniu zasobów – ścieżka samokształcenia w dobrych rządach w sporcie;
• Utworzenie innowacyjnej sieci profesjonalistów, promujących dobre zarządzanie w sporcie z różnych części Europy, którzy będą zaangażowani w projekt nie tylko w trakcie jego trwania, ale także po zakończeniu projektu dzięki rozwojowi i rozbudowywaniu bazy dobrych praktyk.
• Podnoszenie świadomości na temat wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej w związku z osobistym, zawodowym i społecznym rozwojem jednostek poprzez wszystkie planowane działania w ramach projektu.
• Podnoszenie świadomości na temat znaczenia efektów fizycznych poprawiających zdrowie poprzez wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu.
• Zwiększenie uczestnictwa w zajęciach fizycznych i sporcie poprzez zwiększenie liczby lokalnych działań i wydarzeń, działań podnoszących świadomość i zapewniających osobom możliwość osobistego doświadczenia korzyści z aktywności fizycznej;
• Rozpowszechnianie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia partnerstwa, jego nowo opracowanych narzędzi i najlepszych praktyk w celu inspirowania i promowania dalszej współpracy i synergii w powiązanych tematach.
• Umożliwienie specjalistom z różnych dziedzin narzędzi i instrumentów swobodnego działania w codziennej pracy dzięki pomysłom, które mogą bezpośrednio wdrożyć.